Hayvancılık Destekleri

Damızlık Düve Hibe Başvuruları Başladı! (YÜZDE 40) Temmuz 2021

04 Aralık 2021 Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvancılık desteklemeleri uygulama Tebliği (2021/32) gereğince Damızlık düve satın almak isteyen çiftçilerimiz için başvurular başladı.

Damızlık düve hibe 2021 yılında şartları nelerdir, 5 düve hibe nasıl alınır Damızlık düve hibe desteği 2021 nasıl alınır, kimler başvuru yapabilir, Düve hibe Projesinden kimler yararlanabilir, Genç çiftçilere Simental Gebe düve desteği hakkında tüm merak edilenler içeriğimizde öğrenebilirsiniz.

%40 Hibeli Damızlık Düve Alma Şartları Nelerdir?

 • Yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.
 • Bir işletme; kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.
 • Düvelere/mandalara ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas düve/manda alım bedeli Bakanlık tarafından belirlenir.
 • Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz.
 • Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.
 • Destekleme kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.
 • Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce yapılır.

BENZER İÇERİK: Hayvancılık Hibe Destekleri Nasıl Alınır?

Damızlık Düve Hibesine Nasıl Başvurulur?

a) Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Başvuru formu
 • Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
 • Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge

b) Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla belirlenir.

c) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya HAYGEM yetkilidir.

ç) Başvuru sırasında eksik/hatalı bulunan bilgi ve belgeler başvuru süresi içerisinde tamamlanır. Zamanında eksik/hatalı bilgi ve belgelerini ibraz etmeyen başvuru sahibinin başvurusu geçerli olmaz.

d) Başvurular tamamlanıp sisteme yüklendikten sonra başvuru sahibine sistemden alınan “düve alım desteği başvuru formu” teslim edilir.

Genç Çiftçilere Damızlık Düve Desteği

Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Başvuru süresi ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından başvurularla ilgili istenen bilgiler Düve Destekleme Kayıt Sistemine yüklenir. Yüklenen bilgilere göre oluşan puanlama ve sıralamaya uygun icmal-1 sistemden alınır.

b) Sistemden alınan icmal-1, 5 iş günü süresince il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) Askı süresi bitiminden sonra, puanlama ve sıralamaya esas icmal-2 listesi onaylanarak en geç 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

d) İl müdürlükleri, icmal-2’leri değerlendirir; iline ait puanlama ve sıralamaya esas icmal-3’ü sistemden alır, onaylar ve 5 iş günü içinde HAYGEM’e gönderir.

e) İllerden gelen başvurular, HAYGEM tarafından bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirilerek uygun bulunanlarla ilgili icmal-4 oluşturularak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, başvurusu uygun bulunanlara yazılı olarak bildirimde bulunur. Başvurusu onaylanan ve hayvan almak isteyen yetiştiricilere Teknik ve Sağlık Şartnamesi verilir, beyan ve yükümlülüklerini içeren taahhütname alınır.

g) Gazi veya birinci derece şehit yakını olan başvuru sahipleri puanlama harici olup doğrudan destekleme kapsamına alınır.

Düve desteği hak ediş düzenlenmesi ve ödemeler

a) Yetiştirici satın aldığı düvelere ait satış belgesi, pasaportları ve talimatlarla belirlenen diğer belgeler ile birlikte dilekçeyle il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Hak ediş düzenlenebilmesi için satın alınan düveler fiili olarak işletmeye getirilmiş ve işletme adına TÜRKVET’e kayıt edilmiş olmalıdır. Hayvan hastalıkları veya karantina nedeniyle düvelerini işletmesine zamanında sevk edemeyen yetiştiriciye, HAYGEM tarafından, düvelerini başka bir işletmeye sevk etme izni verilebilir.

b) Düvelere ilişkin il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılır ve tutanağa bağlanır.

c) Her bir yetiştirici için tek hak ediş düzenlenir.

ç) Desteklemeye esas hakediş listesi ilçe müdürlüğü tarafından her ayın 20’sine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

d) Desteklemeye esas il hakediş listesi, il müdürlüğü tarafından onaylanarak her ayın 25’ine kadar HAYGEM’e gönderilir.

Damızlık düve başvuruları ne zaman?

Başvurular başlamış olup, 31 ARALIK 2021 tarihinde sona ermiştir.

Kimler başvuru yapabilir?

Yukarıda anlatılan şartları taşıyan tüm işletmeler başvuru yapabilir?

Ne kadar hibe desteği veriliyor?

%40 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

2 yıl Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?


Kaynak

İlgili İçerikler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu